EEN KIL STAARTJE

Ook het jaar 2018 had aan het eind nog een verrassing voor de gepensioneerden en deelnemers van PNO Media in petto. Nadat de dekkingsgraad gedurende het jaar een gestage stijging had doorgemaakt duikelde deze in de laatste drie maanden van het jaar met grote snelheid omlaag. Heel jammer, maar vooralsnog was ook op 31 december 2018 duidelijk dat er voorlopig niet gekort zal hoeven te worden; in ieder geval niet per 1 januari 2019. Wat dat betreft heeft PNO Media het in 2018 uitstekend gedaan.

Vereniging en bestuur

Het bestuur van VGO media vergaderde in 2018 elf keer. Speerpunten waren de voorbereidingen voor de twee ledenvergaderingen die in 2018 zijn gehouden, maar er stond meer op het programma.

Het bestuur van VGOmedia bestond op 31 december 2018 uit de volgende personen: Arie Smit, voorzitter, Ynskje van den Brakel Visser, vicevoorzitter, Ruud Leyendekker, penningmeester, Madelon van Waart, secretaris, Bob Ris, Henk van der Horst, en Hella Liefting. Hella Liefting werd in de ledenvergadering van 19 april 2018 als bestuurslid gekozen. Zij besteedde toen al ruim aandacht aan de ledenactiviteiten, waar het bestuur ingaande 2018 meer aandacht aan wilde besteden. De vicevoorzitter continueerde dit jaar haar betrokkenheid bij een commissie van de KNVG/NVOG. Bob Ris ondervond bij het onderhouden van contacten met de redactie Magazine steun van Hella Liefting. Het is jammer dat de opnieuw herhaalde oproep voor een webredacteur opnieuw geen positief resultaat opleverde. Dit heeft er wel toe geleid dat binnen het bestuur wordt nagedacht over een geschikte combinatie van communicatiemiddelen, speciaal op het gebied van de “nieuwe” media. De kascommissie 2017 bestond uit Frans van Geest en Jaap Meijer. En Jan de Kleijn bewees ook in 2018 zijn onmisbaarheid op bij de ledenadministratie, het verzenden van de cadeaubonnen bij verjaardagen en huwelijken en het verwerken van de bedankjes daarvoor in het VGO Magazine, en een waslijst aan andere werkzaamheden.

Algemene Vergaderingen werden gehouden op 26 april en op 25 oktober. De vergadering van 26 april vond plaats bij Beeld en Geluid in Hilversum. Er werden o.a. besluiten genomen over afschaffing van de cadeaubonnen bij huwelijksjubilea, en over de verzending van het Magazine per e-mail. Het Magazine wordt trouwens ook iedere keer op de website geplaatst. De voorzitter van PNO Media, Nelly Altenburg, voerde het woord over de ontwikkelingen met betrekking tot onze pensioenen. Bas Agterberg van Beeld en Geluid voerde ons binnen in de wondere wereld van Fake News, waarin we zelf moeten leren onderscheiden waar we wel en niet bedot worden.

In oktober werd de ledenvergadering weer gehouden in De Blaercom in Blaricum. Er bestond toen nog niet echt ongerustheid over de dekkingsgraad, zodat de spreker namens PNO Media nog opgewekt over de gang van zaken aldaar kon rapporteren. De heer Daan Heijting, voormalig voorzitter van PNO Zorg, gaf een toelichting op het besluit tot opheffing van deze stichting. De verzekeringen zelf zijn ondergebracht bij ONVZ, dat al jaren de administratie van PNO Zorg uitvoerde, en precies weet hoe de verzekerden het willen hebben. De hoofdschotel was de presentatie van Philip Menko over beleggen in het algemeen, en bij PNO Media in het bijzonder. Over de manier waarop dat bij PNO Media wordt gedaan, en over de betrokkenheid en de resultaten was deze bij uitstek deskundige maar ook bijzonder geestige spreker heel goed te spreken.

De vereniging had op 31 december 2018 2224 leden.

 VGOmedia Magazine en Website

De contacten met de redactie van het Magazine worden op regelmatige basis onderhouden door Bob Ris, vanuit het bestuur van VGOmedia, en Willem Hekhuis, hoofdredacteur van VGO magazine. Het bestuur prijst zich iedere keer als er weer een Magazine uitkomt gelukkig met het resultaat. De redactie verdient daarvoor zeer veel erkentelijkheid. Het is helaas in 2018 niet gekomen van een herhaling van de meeting in 2017, tussen het voltallige bestuur en de voltallige redactie, hoewel daar toch uitvoerig pogingen toe zijn ondernomen. Heel jammer. De herkansing komt in 2019.

 PNO Media

Met PNO Media waren de contacten ook in 2017 uitstekend. Er heeft in het voorjaar een gesprek plaatsgevonden tussen Arie Smit en Ynskje van den Brakel Visser met de voorzitter van PNO Media. Hierbij stonden verschillende onderwerpen op de agenda, maar het belangrijkste onderwerp was toch wel of PNO Media voorbereid is op de komst van een nieuw pensioenstelsel; wanneer dan ook. In die laatste woorden zit ‘m de kneep. Het is nog steeds niet duidelijk waar het nieuwe stelsel op uit zal draaien, op wiens/wier initiatief, en wanneer. Dat maakt het voor een pensioenfonds lastig om in te spelen op de toekomst. Daar bestond uiteraard consensus over.Verder heeft er geregeld overleg plaatsgevonden tussen het bestuur en de bestuursleden/ gepensioneerden van PNO Media.

Verantwoordingsorgaan (VO)

Met Klaas Samplonius, de vertegenwoordiger van VGO media in het VO, en met ons eigen bestuurslid Henk van der Horst, ook lid van het VO, vond zo goed als iedere maand overleg plaats over wat er binnen het VO zoal aan de orde komt en hoe Klaas en Henk dat ervaren. De vergaderingen van het VO zijn vergaderingen met een omvangrijke agenda, en de materie is weerbarstig. Het VO adviseert het bestuur van PNO Media over diverse onderwerpen en beoordeelt het beleid van PNO Media. Het VO spreekt regelmatig met de voorzitter van PNO Media, en eenmaal per jaar met een delegatie van het bestuur van PNO media over het jaarverslag. De communicatiecommissie van het VO vergadert ieder jaar met het bestuur van PNO Media over de communicatie van PNO media.

 

Madelon van Waart,

(secretaris)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post Navigation