De dekkingsgraad heeft zich weer hersteld. Dankzij goede beleggingsresultaten en een hogere marktrente is de dekkingsgraad gestegen met bijna twee procentpunten.

De voorzitter, Hella Liefting, opent de algemene vergadering met een hartelijk woord van welkom aan de 19 aanwezigen. Roeland van Vledder, voorzitter a.i. van PNO Media, en José Claus, directeur van MPD, zijn ook aanwezig i.v.m. hun presentatie bij agendapunt 7.
De voorzitter deelt mee, dat Roeland van Vledder en José Claus tot uiterlijk 15.00 uur beschikbaar zijn wegens verplichtingen elders. Agendapunt 7 zal daarom als eerste agendapunt behandeld worden.

De stand van zaken met betrekking tot ons pensioen en de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioencontract.
De voorzitter geeft Roeland van Vledder en José Claus het woord.
Roeland licht toe dat zijn bijdrage uit 2 delen bestaat.
Het eerste deel is meer het traditionele deel, dat zal gaan hoe het fonds er financieel voorstaat en het tweede deel zal gaan over de ontwikkeling van de nieuwe strategie. José zal vervolgens het nieuwe pensioenstelsel toelichten.

Financiële situatie
Het aantal deelnemers in het fonds is de afgelopen periode gestegen. Dit jaar zijn er totaal ruim 65.000 deelnemers, die als volgt zijn verdeeld: ca. 30.000 actieven/gepensioneerden en ruim 35.000 gewezen deelnemers (slapers). Het fonds heeft al jaren een behoud- en groeistrategie waardoor met name de afgelopen periode de actieve deelnemers goed zijn gestegen zoals door de aanmelding van True Blue, Paradiso e.a. Het fonds is redelijk aan het groeien, hetgeen gunstig is omdat de kosten worden omgeslagen over het aantal deelnemers. Het fonds had aanvankelijk best zorgen door corona, omdat dit het aantal actieve deelnemers negatief zou kunnen beïnvloeden. De deelnemers zitten in sectoren, die het best heel moeilijk hebben gehad de afgelopen tijd. Denk aan de Film- en Bioscopenindustrie, die lange tijd dicht zijn, maar kennelijk zijn de maatregelen die de overheid getroffen heeft om vele sectoren te ondersteunen voldoende geweest waardoor het aantal deelnemers niet is gedaald.
Het goede nieuws is dat de dekkingsgraad t.o.v. vorig jaar flink is hersteld van rond de 90% in 2020 naar 105% nu. De goede ontwikkeling heeft zich tot nu toe doorgezet hetgeen komt door de aandelenmarkten, die verder omhoog zijn gegaan en door de rente die is gestegen en dat merkt het fonds onmiddellijk. De 105% dekkingsgraad is nog niet glorieus en daarom mag nog niet gedacht worden aan indexeren (dat begint pas bij 110%), maar de afgelopen maanden zijn we de goede kant opgegaan. Ook met het beleggingsbeleid is het goed gegaan de afgelopen periode. Het fonds staat er relatief goed voor, aldus Roeland.
Een belangrijk punt is, hetgeen voor VO en VGOmedia steeds een zorgpunt is geweest, dat de hoge kosten per deelnemer aanzienlijk zijn gedaald. Die kosten waren in 2019 € 337 en zijn vorig jaar gedaald naar € 251 per deelnemer, een zeer forse daling. De trend van aanzienlijke stijgingen heeft PNO het afgelopen jaar kunnen ombuigen naar een forse daling. Verwacht wordt op dit niveau te blijven, aldus Roeland. Dit jaar zullen er wel extra uitgaven voor de pensioenherziening zijn, maar die zijn in beginsel al in de cijfers verdisconteerd. Het fonds komt met € 251 per deelnemer aardig in de buurt van vergelijkbare fondsen, aldus Roeland. Die forse daling komt onder meer doordat meer deelnemers zijn toegetreden en daardoor de basis verbreed is (komt neer op ongeveer 10% minder kosten per deelnemer). Het belangrijkste is evenwel dat investeringen achter de rug zijn, die de afgelopen jaren noodzakelijk waren om bedrijven zoals True Blue binnen te kunnen halen, maar ook om een DC-regeling naast de bestaande DB-regelingen te kunnen aanbieden.
Er is verder sprake geweest van heel stringente kostenbewaking, in het bijzonder van de kosten voor projecten. Bovendien zijn er door corona sommige events en werkzaamheden niet doorgegaan. Lees meer →

VGOmedia heeft een nieuwe ledenadministrateur als opvolger van Jan de Kleijn. Zijn naam is Fred Buhrs. Hartelijk welkom Fred.

De online publiekscampagne ‘De Waarde van Ouder Worden’is gestart.
Het is een initiatief vanuit het ministerie van VWS in samenwerking met de Raad van Ouderen.

De campagne focust op de meerwaarde van ouder worden. Meerwaarde is waarde die je ontwikkelt naarmate je ouder wordt. Deze meerwaarde wordt met mooie persoonlijke verhalen in beeld gebracht. De komende 8 weken worden in verschillende media en via verschillende kanalen filmpjes en beelden gedeeld.

Voor deze campagne is een online toolbox ingericht waarin verschillende advertenties en filmpjes van diverse lengtes staan. De filmpjes kunnen (ook) als social posts worden gebruikt via #dewaardenvanouderworden. Al het materiaal in de toolbox kan vrij worden gebruikt in de lokale en regionale media en via ieders eigen communicatiekanalen.
Elk beeld/filmpje toont een authentiek/persoonlijk verhaal over de waarde van ouder worden. Er zijn ook verhalen van twee bekende Nederlanders: Gerda Havertong en Gijs Wanders.

Dit is de link naar de toolbox: https://dewaardevanouderworden.pr.co/

De toolbox wordt de komende twee weken aangevuld. In de week van 25 november volgt een bericht en een nieuw filmpje. Dit wordt ook geplaatst op www.dewaardevanouderworden.nl en in de LinkedIn-groep.

PNO Media benoemt Roeland van Vledder per 1 september tot nieuwe voorzitter ad interim. Hij volgt Nelly Altenburg op die per 1 juli is afgetreden na een voorzitterschap van 6 jaar.

De benoeming van Roeland van Vledder is voor een periode van 6 tot 12 maanden. Daarna geeft het bestuur van PNO Media het voorzitterschap een permanente invulling. Roeland van Vledder heeft veel bestuurlijke ervaring in de financiële sector in Nederland en België, zowel bij banken, verzekeraars als pensioenfondsen. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van pensioenfonds DNB.

PNO Media kiest bewust voor een onafhankelijke ad interim voorzitter om een bestuurlijk veranderprogramma te leiden. Over een jaar moet duidelijk zijn welk bestuursmodel het beste past bij de (aangepaste) strategie van het fonds.

José Claus (49), voormalig manager Pensioenen & IT van Media Pensioen Diensten (MPD), is per 1 mei benoemd tot algemeen directeur van MPD, de uitvoerder van pensioenfonds PNO Media.
Dit hebben PNO Media en MPD vandaag bekendgemaakt. Voorheen werd deze positie ingevuld door Walter Mutsaers. Mutsaers vertrekt naar het nieuwe fusiepensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer waar hij, als voorzitter van het uitvoerend bestuur, zijn loopbaan zal vervolgen.

Claus is vorig jaar augustus gestart bij MPD. Daarvoor was ze werkzaam bij PGGM als directeur Pensioenbeheer. Zij startte haar loopbaan bij Centraal Beheer en heeft vervolgens binnen verschillende verzekeraars en pensioenuitvoerders managementfuncties bekleed. In haar loopbaan heeft het ontwikkelen van mens en organisatie ten behoeve van klanten altijd centraal gestaan.

“Hieronder een korte uitleg van de diverse dekkingsgraden:
  • De actuele dekkingsgraad, die berekend wordt met de rente van vandaag. Deze dagrente kent twee varianten:
    • de marktrente. Dit is de rente, zoals die op de markt tot stand komt. Voor PNO Media wordt die benaderd door de 20-jaars swap rente in euro’s, omdat de verplichtingen (de nog uit te betalen pensioenen) een gemiddelde looptijd hebben van een kleine 20 jaar. Zie https://sebgroup.com/large-corporates-and-institutions/prospectuses-and-downloads/rates/swap-rates voor de online stand. Kijk bij Swap [Euro] 20 Yr.
    • de ftk-rente (financieel toetsingskader); tot looptijden van 20 jaar geldt de marktrente, voor langere looptijden is deze rente gebaseerd op de ufr-rente (ultimate forward rate). Dit is een wetenschappelijk geconstrueerde rente, omdat in looptijden boven de 20 jaar te weinig handel is/was (zie hieronder) om een betrouwbaar getal op te leveren. De ftk-rente levert voor de pensioenfondsen een hogere dekkingsgraad op dan de actuele rente. Dat kan aanmerkelijk schelen: eind mei was bij PNO de actuele ftk-dekkingsgraad 98,6%, en de marktwaarde-dekkingsgraad 94,2%. De ftk-rente is begin juni 2019 door de Commissie Parameters onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem herijkt (dat gebeurt iedere vijf jaar). De ftk-rente is daarbij lager geworden, omdat de marktrentes nu de eerste 30 jaar meetellen in plaats van 20 jaar. Voor pensioenfondsen is dat ongunstiger, omdat die dan meer geld in kas moeten hebben om de toekomstige pensioenen uit te betalen. Dat kan een gemiddeld pensioenfonds straks zomaar 4% dekkingsgraad kosten (o.b.v. de rentestand van eind mei 2019). Voor PNO Media moet dat nog uitgerekend worden.
  • De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde van de actuele dekkingsgraden op basis van de ftk-rente. En is beleidsmatig de toetssteen voor indexeren of korten. Omdat die beleidsdekkingsgraad op 31 december 2018 106 % was, en daarmee boven 104,2 % minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) stond, is PNO – als een van de weinige pensioenfondsen (slechts 4 van de 45) die in de gevarenzone zaten – voor de komende vijf jaar ontsnapt aan kortingen. Dat zijn de kortingen waarover nu veel in kranten staat, omdat de grote fondsen (ABP, Zorg en Welzijn, PMT, PME) nog wél in de gevarenzone zitten.
  • De kritische dekkingsgraad. Dat is de ondergrens die in het herstelplan gehanteerd moet worden. Die bedraagt nu ca 92%. Zakt PNO daaronder dan is het niet te verwachten dat het fonds binnen tien jaar het ‘vereist eigen vermogen’ (VEV) van ongeveer 125% bereikt. En dan moet er alsnog gekort worden. Dit is dus een andere korting dan in het vorige punt.
  • De reële dekkingsgraad. Daarmee wordt de mogelijkheid om ‘toekomstbestendig’ te indexeren inzichtelijk gemaakt. Als de reële dekkingsgraad minimaal 100% is, kan het fonds zijn pensioenverplichtingen betalen en nu en in de toekomst de pensioenen verhogen met de prijsstijgingen. Bij PNO was de reële dekkingsgraad eind 2018 85,9%.
Zie verder de website van PNO Media en ook de PNO-jaarverslagen die daar te vinden zijn.”
(met dank aan Ruud Leyendekker)