Deze maand vinden de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan plaats. Onze vereniging heeft drie kandidaten die wij graag aan u voorstellen.
Het zijn: Marianne Eggink, Hans Hoole, en Ynskje van den Brakel Visser. Vogels van divers pluimage, maar allemaal vol enthousiasme om met het werk voor het VO te beginnen.

Marianne Eggink
Een groot deel van mijn werkzame leven heb ik bij de publieke omroep gewerkt. In 1982 werkte ik op het Audiovisueel Centrum van de Erasmus Universiteit. Daar kwamen de eerste experimentele uitzendingen voor de lokale Rotterdamse omroep vandaan. Kort daarop ben ik naar Hilversum verhuisd om bij de VARA op het bedrijfsbureau te gaan werken.
Na de oprichting van Stads-TV Rotterdam kreeg ik daar de baan van Hoofd Commerciële en Facilitaire Zaken aangeboden. Daar heb ik niet alleen alle facetten van het maken van televisie geleerd, maar ook wat er voor nodig is om een lokale zender financieel draaiend te houden.
Ik ging terug naar Hilversum en werd afdelingsproducer muziek en dans bij de NOS. In 1995 werd ik benoemd tot hoofd van het programmabureau van de NPS. In die functie was ik de rechterhand van de programmaleider en verantwoordelijk voor het budget van de televisieafdeling, het toetsen van begrotingen, het onderhandelen met televisieproducenten etc.
Ook het indienen van subsidieaanvragen voor bijvoorbeeld het Stimuleringsfonds behoorde tot de taken die onder mijn verantwoordelijkheid vielen. In 2013 werd ik gekozen in de toenmalige deelnemersraad van het pensioenfonds. Daar heb ik veel geleerd in deze, voor de pensioenwereld, heftige tijden. Deelnemersraad werd Verantwoordingsorgaan en er veranderde veel.
Nu komt er met de uitwerking van het pensioenakkoord weer een nieuwe fase. Maar wat niet verandert, is het toezicht op kostenbeheersing en evenwichtige belangenbehartiging. Daar wil ik me in het verantwoordingsorgaan graag voor blijven inzetten.

Hans Hoole
Via diverse functies en bedrijven heb ik pensioenkennis opgedaan. Tijdens mijn dienstverbanden bij het Algemeen Nederlands Persbureau ANP en Total Raffinaderij zat ik in het pensioenfondsbestuur.
Bij het ANP was ik van 1979 t/m 1999 naast mijn functie als Manager Bedrijfsvoering – een bedrijfsonderdeel waarvan HR, Finance en Facilitair deel uitmaakten – bestuurslid/secretaris van het pensioenfonds. Tijdens de jaren 90 was ik (mede)verantwoordelijk voor de overgang van het pensioenfonds naar PNO Media. Het ANP vond destijds consolidatie al noodzakelijk en was één van de eerste externe bedrijfspensioenfondsen die zich bij PNO Media aansloot.
Gedurende mijn periode als Interim Manager heb ik mijn pensioenkennis onder meer bij de volgende bedrijven verder kunnen ontwikkelen en uitbreiden: DNB, Pensioenfederatie, SER, Pensioenfonds ING, MPD en PGB, kennis die ik graag bij PNO-Media wil inzetten.
De uitwerking van het pensioenakkoord, zoals onlangs overeengekomen tussen kabinet en sociale partners, is voor mij een uitdaging en motivatie om daar bij bij PNO Media betrokken te willen zijn om als ‘goed huisvader’ toe te zien op de belangen van alle betrokkenen. Het is evident dat er veel gaat veranderen. Dat heeft gevolgen voor werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Ik ben van oordeel dat alle belanghebbenden goed moeten worden meegenomen. Uitlegbaarheid/communicatie is hierbij een belangrijke gezamenlijke klus. Ik wil daar als lid van het VO graag mijn steentje aan bijdragen.

Ynskje van den Brakel Visser
Omroep verleden, Omroep heden, Omroep toekomst…..
Mijn verleden wordt gekenmerkt door de omroep. Dat begon al op 16-jarige leeftijd bij Pers en Publiciteit van de NTS. Later ben ik daar overgestapt naar Bedieningstechniek.
Na een onderbreking van ruim een jaar om thuis bij te springen – ik had zes broertjes en zusjes en mijn moeder werd ziek – kon ik de draad weer oppakken in Hilversum bij de afdeling Radio van de NCRV, groeide door naar de Kijk- en Luisterdienst, en werd tenslotte directiesecretaresse bij TV. Na een reorganisatie-ontslag werkte ik via het uitzendbureau bij de Wereldomroep, de TROS en de VARA.
Via een ‘uitstapje’ kwam ik terecht bij de PGGM, waar ik secretaresse was bij de OR. Wat ik in die functie geleerd heb kon ik in mijn laatste (ruim) 20 omroepjaren inbrengen bij de NCRV, in de functie van secretaris van de OR. Na een korte periode ‘Hoofdstuk X CAO’ kwam ik in de TOP-regeling, en uiteindelijk in het ‘echte’ pensioen. Naast mijn werkzaamheden als gemeenteraadslid bij de Gemeente Alkmaar ben ik 12 jaar geleden bestuurslid en vice-voorzitter geweest bij VGO media. Daar is mijn bestuursperiode nu helaas voorbij. Maar daardoor heb ik ook weer tijd voor iets anders.
Wat zou ik het geweldig vinden om al deze levenskennis en ervaring mee te nemen naar het Verantwoordingsorgaan van PNO Media.

Senioren en Veiligheid

Het zal u toch niet overkomen? Stiekem kijkt er iemand mee over uw schouder bij de pinautomaat of onbewust klik je toch op de link bij dat mailtje dat er zo vertrouwd uit ziet. Helaas, het gebeurt! Bij iedereen en bij senioren wat meer dan bij anderen.

Campagne in de maand september 2020
Belangrijk is dat wij ons bewust zijn of worden van de risico’s die wij lopen en dat wij weten wat wij moeten doen om te voorkomen dat wij slachtoffer worden van criminaliteit. Dat is de reden dat Koepel Gepensioneerden in september 2020 samenwerkt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de campagne Senioren en Veiligheid. Dat doen wij niet alleen. Ook andere seniorenorganisaties en tal van bedrijven en instanties besteden aandacht aan de campagne.

Wat houdt de campagne in?
In september staat een viertal vormen van criminaliteit in de schijnwerpers.
· In de eerste week wordt aandacht besteed aan meekijken bij pinnen, ook wel shouldering genoemd.
· In de tweede week zijn de babbeltrucs onderwerp van gesprek.
· Een heel actueel onderwerp is WhatsApp fraude. Een “vriend of bekende” vraagt via een bericht om geld over te maken. Hiervoor aandacht in de derde week.
· De vierde week tenslotte komt phishing aan bod. Getracht wordt om u belangrijke gegevens te ontfutselen.

Wekelijks wordt een filmpje over het weekthema verspreidt. In de hoofdrol acteur Kees van Hulst. U kent hem uit “Het geheime dagboek van Hendrik Groen”. Ook is het mogelijk om wekelijks een webinar bij te wonen. Dat webinar wordt gepresenteerd door Catharine Keyl en experts geven een toelichting én tips op c.q. over het weekthema. U heeft dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wat doet Koepel Gepensioneerden?
– In onze september nieuwsbrieven besteden wij aandacht aan de (achtergronden van de) thema’s van de week.
– Via onze website kunt u de filmpjes bekijken en wij verspreiden de filmpjes via de social media kanalen van Koepel Gepensioneerden.
– Via onze website kunt u doorklikken naar de wekelijkse webinars.

PNO Media benoemt Roeland van Vledder per 1 september tot nieuwe voorzitter ad interim. Hij volgt Nelly Altenburg op die per 1 juli is afgetreden na een voorzitterschap van 6 jaar.

De benoeming van Roeland van Vledder is voor een periode van 6 tot 12 maanden. Daarna geeft het bestuur van PNO Media het voorzitterschap een permanente invulling. Roeland van Vledder heeft veel bestuurlijke ervaring in de financiële sector in Nederland en België, zowel bij banken, verzekeraars als pensioenfondsen. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van pensioenfonds DNB.

PNO Media kiest bewust voor een onafhankelijke ad interim voorzitter om een bestuurlijk veranderprogramma te leiden. Over een jaar moet duidelijk zijn welk bestuursmodel het beste past bij de (aangepaste) strategie van het fonds.

VGOmedia heeft een conflict met het bestuur van het pensioenfonds. Aanleiding is het halveren van het aantal gepensioneerden in het bestuur van PNO Media zonder dat daar een goede reden voor is. Onze vereniging heeft opnieuw fel geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Onderstaand een kopie van onze brief.

Geachte voorzitter en bestuursleden,

Dit is de derde brief die wij u schrijven over het terugbrengen van het aantal zetels voor gepensioneerden in het bestuur van PNO. Wij betreuren zeer dat u in uw twee brieven over deze voor de gepensioneerden van PNO Media belangrijke zaak niet de moeite hebt willen nemen om wat dieper op de zaak in te gaan. Er wordt geen deugdelijke informatie verstrekt in de vorm van cijfers/aantallen gepensioneerden en actieve deelnemers. Ook gaat u niet in op het argument dat de wet voorschrijft dat een wijziging in de verhoudingen als waarop u zich beroept aanzienlijk moet zijn.

Wij hebben inmiddels begrepen dat het per 1 april 2020 bij PNO Media zou moeten gaan om in totaal 20.662 actieve deelnemers (inclusief de deelnemers die ‘overgekomen’ zijn van True Blue, hoewel wij ook hebben begrepen dat het aantal daarvan nog niet helemaal zeker was) en om 9.800 gepensioneerden. Per 31 december was de verhouding bij PNO Media 17.327 actieve deelnemers tegenover 9.800 gepensioneerden. Opvallend is dat er kennelijk bij PNO media geen wijziging is genoteerd voor de aantallen gepensioneerden per 31 december 2019 en 1 april 2020. Daar zouden wij echter graag alsnog over geïnformeerd worden.

Hoe dan ook, er is geen sprake van een aanzienlijke verschuiving, die noodzakelijk is om tot een zo belangrijke wijziging van het aantal voor gepensioneerden beschikbare zetels te komen. En zeker niet als die beschikbaarheid negatief is beïnvloed door een weloverwogen besluit van uw bestuur.

Ik kan u verzekeren dat VGOmedia zich namens alle gepensioneerden van PNO media sterk zal maken voor handhaving van het aantal zetels dat in 2014 is vastgesteld. Naar de geest en de intentie van de Pensioenwet hoort de zetelverhouding 2:1 te zijn, omdat dat nu eenmaal het uitgangspunt was bij de eerste ‘toelating’. Dat uitgangspunt geldt wat de gepensioneerden betreft nog steeds. Door werkgevers en werknemers eerst op drie te zetten en dan te concluderen dat er helaas maar een zetel overblijft voor de gepensioneerden doet u namelijk de gepensioneerden niet alleen onrecht aan, maar handelt u ook in strijd met de Pensioenwet. Wij zullen er alles aan doen om dat aan het licht te brengen en te zorgen dat dit wordt teruggedraaid.

Een kopie van deze brief zenden wij aan de voorzitters van de Raad van Toezicht en het VO.

Met alle respect,

Namens het bestuur van VGOmedia,
H. Liefting, voorzitter

 

José Claus (49), voormalig manager Pensioenen & IT van Media Pensioen Diensten (MPD), is per 1 mei benoemd tot algemeen directeur van MPD, de uitvoerder van pensioenfonds PNO Media.
Dit hebben PNO Media en MPD vandaag bekendgemaakt. Voorheen werd deze positie ingevuld door Walter Mutsaers. Mutsaers vertrekt naar het nieuwe fusiepensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer waar hij, als voorzitter van het uitvoerend bestuur, zijn loopbaan zal vervolgen.

Claus is vorig jaar augustus gestart bij MPD. Daarvoor was ze werkzaam bij PGGM als directeur Pensioenbeheer. Zij startte haar loopbaan bij Centraal Beheer en heeft vervolgens binnen verschillende verzekeraars en pensioenuitvoerders managementfuncties bekleed. In haar loopbaan heeft het ontwikkelen van mens en organisatie ten behoeve van klanten altijd centraal gestaan.

Het bestuur van PNO-Media heeft Ruud Leyendekker tussentijds ontslagen als bestuurslid van het pensioenfonds. Het bestuur praat al sinds juni 2017 over het te verkiezen bestuursmodel en de invulling daarvan. Vanaf het begin  was er een verschil van inzicht over de manier waarop de aansturing van het fonds zou moeten veranderen. 

Volgens Leyendekker is nu onvoldoende doordacht gekozen voor ‘een praktische invulling en een organische verkleining’ van het bestuur per 1 juli 2020. Leyendekker is van mening dat het bestuur eerst had moeten inventariseren wat de snel veranderende pensioenomgeving de komende jaren van het bestuur vraagt, aan welke criteria het nieuwe bestuur zou moeten voldoen, welke competenties van bestuursleden daarvoor vereist zijn, en welk bestuursmodel met welke invulling (in zetels en personen) daarbij het best zou passen.  

Het bestuur heeft het Leyendekker kwalijk genomen dat hij in een bestuursvergadering op 5 december 2019 met De Nederlandsche Bank en in het bijzijn van de raad van toezicht van PNO Media is afgeweken van het genomen bestuursbesluit (de ‘praktische invulling en verkleining’) en zijn bovenstaande visie heeft gegeven. 

Binnen enkele dagen na 5 december zegde een overgrote meerderheid van het bestuur het vertrouwen in Leyendekker op. Zij accepteren niet dat hij het benadrukken van het belang van een zorgvuldige besluitvorming heeft laten prevaleren boven de afspraak (in de PNO-gedragsregels) om ‘als bestuur met één mond te praten’. Het bestuur is overigens zeer tevreden over zijn functioneren als voorzitter van de beleggingscommissie.

Omdat  Leyendekker het niet op zijn weg vond liggen om zelf op te stappen, heeft het bestuur een ontslagprocedure toegepast. Dit gebeurt zelden of nooit in de Nederlandse pensioenwereld.

Het bestuur van VGOmedia betreurt dit zeer en zal bij PNO aandringen op spoedige vervanging, zodat de vertegenwoordiging van gepensioneerden gewaarborgd blijft.  Lees meer →

De koepelorganisaties voor gepensioneerden KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) zullen vanaf 1 januari 2020 als één nieuwe organisatie door het leven gaan onder de naam ‘Koepel Gepensioneerden’.

Grootste ouderenorganisatie

Door de fusie van onze organisaties ontstaat de grootste ouderenorganisatie van Nederland. De nieuwe Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigt direct zo’n 300.000 gepensioneerden en indirect alle drie miljoen gepensioneerden in ons land. Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden aangesloten, alsmede KBO-Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De ministerraad stemde eerder al in met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen. Het wachten was nog op advies van de Raad van State, die is positief over de verlenging zo meldt de minister in haar brief. Door de regeling kunnen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.

Er geldt een aantal voorwaarden voor deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling de gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is. Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-plussers tot maximaal één jaar na verlopen van het rijbewijs doorrijden. Deze automobilisten behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister zet de RDW een code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat zij onder de nieuwe tijdelijke regeling vallen. Deze bestuurders mogen dan niet in het buitenland rijden omdat hun rijbewijs daar niet geldig is. In totaal komen er per 1 december direct ruim 86.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend in aanmerking voor de regeling.

“Hieronder een korte uitleg van de diverse dekkingsgraden:
  • De actuele dekkingsgraad, die berekend wordt met de rente van vandaag. Deze dagrente kent twee varianten:
    • de marktrente. Dit is de rente, zoals die op de markt tot stand komt. Voor PNO Media wordt die benaderd door de 20-jaars swap rente in euro’s, omdat de verplichtingen (de nog uit te betalen pensioenen) een gemiddelde looptijd hebben van een kleine 20 jaar. Zie https://sebgroup.com/large-corporates-and-institutions/prospectuses-and-downloads/rates/swap-rates voor de online stand. Kijk bij Swap [Euro] 20 Yr.
    • de ftk-rente (financieel toetsingskader); tot looptijden van 20 jaar geldt de marktrente, voor langere looptijden is deze rente gebaseerd op de ufr-rente (ultimate forward rate). Dit is een wetenschappelijk geconstrueerde rente, omdat in looptijden boven de 20 jaar te weinig handel is/was (zie hieronder) om een betrouwbaar getal op te leveren. De ftk-rente levert voor de pensioenfondsen een hogere dekkingsgraad op dan de actuele rente. Dat kan aanmerkelijk schelen: eind mei was bij PNO de actuele ftk-dekkingsgraad 98,6%, en de marktwaarde-dekkingsgraad 94,2%. De ftk-rente is begin juni 2019 door de Commissie Parameters onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem herijkt (dat gebeurt iedere vijf jaar). De ftk-rente is daarbij lager geworden, omdat de marktrentes nu de eerste 30 jaar meetellen in plaats van 20 jaar. Voor pensioenfondsen is dat ongunstiger, omdat die dan meer geld in kas moeten hebben om de toekomstige pensioenen uit te betalen. Dat kan een gemiddeld pensioenfonds straks zomaar 4% dekkingsgraad kosten (o.b.v. de rentestand van eind mei 2019). Voor PNO Media moet dat nog uitgerekend worden.
  • De beleidsdekkingsgraad is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde van de actuele dekkingsgraden op basis van de ftk-rente. En is beleidsmatig de toetssteen voor indexeren of korten. Omdat die beleidsdekkingsgraad op 31 december 2018 106 % was, en daarmee boven 104,2 % minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) stond, is PNO – als een van de weinige pensioenfondsen (slechts 4 van de 45) die in de gevarenzone zaten – voor de komende vijf jaar ontsnapt aan kortingen. Dat zijn de kortingen waarover nu veel in kranten staat, omdat de grote fondsen (ABP, Zorg en Welzijn, PMT, PME) nog wél in de gevarenzone zitten.
  • De kritische dekkingsgraad. Dat is de ondergrens die in het herstelplan gehanteerd moet worden. Die bedraagt nu ca 92%. Zakt PNO daaronder dan is het niet te verwachten dat het fonds binnen tien jaar het ‘vereist eigen vermogen’ (VEV) van ongeveer 125% bereikt. En dan moet er alsnog gekort worden. Dit is dus een andere korting dan in het vorige punt.
  • De reële dekkingsgraad. Daarmee wordt de mogelijkheid om ‘toekomstbestendig’ te indexeren inzichtelijk gemaakt. Als de reële dekkingsgraad minimaal 100% is, kan het fonds zijn pensioenverplichtingen betalen en nu en in de toekomst de pensioenen verhogen met de prijsstijgingen. Bij PNO was de reële dekkingsgraad eind 2018 85,9%.
Zie verder de website van PNO Media en ook de PNO-jaarverslagen die daar te vinden zijn.”
(met dank aan Ruud Leyendekker)