De online publiekscampagne ‘De Waarde van Ouder Worden’is gestart.
Het is een initiatief vanuit het ministerie van VWS in samenwerking met de Raad van Ouderen.

De campagne focust op de meerwaarde van ouder worden. Meerwaarde is waarde die je ontwikkelt naarmate je ouder wordt. Deze meerwaarde wordt met mooie persoonlijke verhalen in beeld gebracht. De komende 8 weken worden in verschillende media en via verschillende kanalen filmpjes en beelden gedeeld.

Voor deze campagne is een online toolbox ingericht waarin verschillende advertenties en filmpjes van diverse lengtes staan. De filmpjes kunnen (ook) als social posts worden gebruikt via #dewaardenvanouderworden. Al het materiaal in de toolbox kan vrij worden gebruikt in de lokale en regionale media en via ieders eigen communicatiekanalen.
Elk beeld/filmpje toont een authentiek/persoonlijk verhaal over de waarde van ouder worden. Er zijn ook verhalen van twee bekende Nederlanders: Gerda Havertong en Gijs Wanders.

Dit is de link naar de toolbox: https://dewaardevanouderworden.pr.co/

De toolbox wordt de komende twee weken aangevuld. In de week van 25 november volgt een bericht en een nieuw filmpje. Dit wordt ook geplaatst op www.dewaardevanouderworden.nl en in de LinkedIn-groep.

De komende ledenvergadering zal digitaal worden gehouden op 26 november om 14.00 uur.
, onder vermelding van uw naam en e-mailadres.
Aanmelden kan tot een uur voor de vergadering

Namens de gepensioneerden is Ynskje van den Brakel gekozen als lid van het Verantwoordingsorgaan van ons pensioenfonds. Zij was kandidaat gesteld door onze vereniging. De andere vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het VO zijn Nico Haasbroek en Leo de Grave.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft dit jaar één van de twee zetels van de gepensioneerden opgeheven. VGOmedia heeft al verschillende malen geprotesteerd tegen deze handelwijze, tot dusver zonder resultaat. Vorige maand hebben wij opnieuw een brief geschreven aan het bestuur van PNO.

Aan voorzitter en leden van het Bestuur van PNO Media
Postbus 1340
1200 BH Hilversum

Hilversum, 25 september 2020
Geachte voorzitter en bestuursleden,
Dit is de vierde brief die wij u sturen over het onzes inziens volstrekt ten onrechte en onwettige opheffen van een bestuurszetel voor gepensioneerden. Misschien dacht u dat u met nog meer wollige en ongrijpbare antwoorden de discussie kon laten doodbloeden, maar ik kan u verzekeren dat dit allerminst het geval is. Sterker: we laten u nu al weten dat we de toezichthouder formeel zullen verzoeken de wettigheid van uw besluit te onderzoeken.
Op de enige vraag die wij in onze brief van 3 juni 2020 stellen, gaat u niet in. Wij schreven: ”Opvallend is dat er kennelijk bij PNO media geen wijziging is genoteerd voor de aantallen gepensioneerden per 31 december 2019 en 1 april 2020. Daar zouden wij echter graag alsnog over geïnformeerd worden.” Bovendien neemt u een loopje met de waarheid wanneer u stelt dat een van de twee gepensioneerdenzetels per 1 juli 2020 toch al zou vervallen, en dat ons dat zou zijn meegedeeld in september 2019. Volgens de ons ter beschikking staande gegevens had het bestuur daarover in die tijd nog helemaal geen besluit genomen. Overigens heb ik destijds in gesprek met de toenmalige voorzitter meteen aangekondigd dat wij een besluit van die strekking zouden aanvechten.
Alvorens wij op uw uitnodiging ingaan voor een gesprek met een vertegenwoordiging van PNO Media, ontvangen we graag de correcte aantallen actieve deelnemers en gepensioneerden op de peildata 31 december 2019 en 1 april 2020 in een gewaarmerkte vorm. Graag zouden we aan uw kant de nieuwe PNO-voorzitter, de heer Van Vledder, in uw vertegenwoordiging opgenomen zien; wij zullen onze delegatie nader bepalen aan de hand van de nog te ontvangen gegevens en van onze bestuurssamenstelling.

Met alle achting, namens het bestuur van VGOmedia,
Hella Liefting, voorzitter

Senioren en Veiligheid

Het zal u toch niet overkomen? Stiekem kijkt er iemand mee over uw schouder bij de pinautomaat of onbewust klik je toch op de link bij dat mailtje dat er zo vertrouwd uit ziet. Helaas, het gebeurt! Bij iedereen en bij senioren wat meer dan bij anderen.

Campagne in de maand september 2020
Belangrijk is dat wij ons bewust zijn of worden van de risico’s die wij lopen en dat wij weten wat wij moeten doen om te voorkomen dat wij slachtoffer worden van criminaliteit. Dat is de reden dat Koepel Gepensioneerden in september 2020 samenwerkt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de campagne Senioren en Veiligheid. Dat doen wij niet alleen. Ook andere seniorenorganisaties en tal van bedrijven en instanties besteden aandacht aan de campagne.

Wat houdt de campagne in?
In september staat een viertal vormen van criminaliteit in de schijnwerpers.
· In de eerste week wordt aandacht besteed aan meekijken bij pinnen, ook wel shouldering genoemd.
· In de tweede week zijn de babbeltrucs onderwerp van gesprek.
· Een heel actueel onderwerp is WhatsApp fraude. Een “vriend of bekende” vraagt via een bericht om geld over te maken. Hiervoor aandacht in de derde week.
· De vierde week tenslotte komt phishing aan bod. Getracht wordt om u belangrijke gegevens te ontfutselen.

Wekelijks wordt een filmpje over het weekthema verspreidt. In de hoofdrol acteur Kees van Hulst. U kent hem uit “Het geheime dagboek van Hendrik Groen”. Ook is het mogelijk om wekelijks een webinar bij te wonen. Dat webinar wordt gepresenteerd door Catharine Keyl en experts geven een toelichting én tips op c.q. over het weekthema. U heeft dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wat doet Koepel Gepensioneerden?
– In onze september nieuwsbrieven besteden wij aandacht aan de (achtergronden van de) thema’s van de week.
– Via onze website kunt u de filmpjes bekijken en wij verspreiden de filmpjes via de social media kanalen van Koepel Gepensioneerden.
– Via onze website kunt u doorklikken naar de wekelijkse webinars.

PNO Media benoemt Roeland van Vledder per 1 september tot nieuwe voorzitter ad interim. Hij volgt Nelly Altenburg op die per 1 juli is afgetreden na een voorzitterschap van 6 jaar.

De benoeming van Roeland van Vledder is voor een periode van 6 tot 12 maanden. Daarna geeft het bestuur van PNO Media het voorzitterschap een permanente invulling. Roeland van Vledder heeft veel bestuurlijke ervaring in de financiële sector in Nederland en België, zowel bij banken, verzekeraars als pensioenfondsen. Op dit moment is hij onder meer voorzitter van pensioenfonds DNB.

PNO Media kiest bewust voor een onafhankelijke ad interim voorzitter om een bestuurlijk veranderprogramma te leiden. Over een jaar moet duidelijk zijn welk bestuursmodel het beste past bij de (aangepaste) strategie van het fonds.

VGOmedia heeft een conflict met het bestuur van het pensioenfonds. Aanleiding is het halveren van het aantal gepensioneerden in het bestuur van PNO Media zonder dat daar een goede reden voor is. Onze vereniging heeft opnieuw fel geprotesteerd tegen deze gang van zaken. Onderstaand een kopie van onze brief.

Geachte voorzitter en bestuursleden,

Dit is de derde brief die wij u schrijven over het terugbrengen van het aantal zetels voor gepensioneerden in het bestuur van PNO. Wij betreuren zeer dat u in uw twee brieven over deze voor de gepensioneerden van PNO Media belangrijke zaak niet de moeite hebt willen nemen om wat dieper op de zaak in te gaan. Er wordt geen deugdelijke informatie verstrekt in de vorm van cijfers/aantallen gepensioneerden en actieve deelnemers. Ook gaat u niet in op het argument dat de wet voorschrijft dat een wijziging in de verhoudingen als waarop u zich beroept aanzienlijk moet zijn.

Wij hebben inmiddels begrepen dat het per 1 april 2020 bij PNO Media zou moeten gaan om in totaal 20.662 actieve deelnemers (inclusief de deelnemers die ‘overgekomen’ zijn van True Blue, hoewel wij ook hebben begrepen dat het aantal daarvan nog niet helemaal zeker was) en om 9.800 gepensioneerden. Per 31 december was de verhouding bij PNO Media 17.327 actieve deelnemers tegenover 9.800 gepensioneerden. Opvallend is dat er kennelijk bij PNO media geen wijziging is genoteerd voor de aantallen gepensioneerden per 31 december 2019 en 1 april 2020. Daar zouden wij echter graag alsnog over geïnformeerd worden.

Hoe dan ook, er is geen sprake van een aanzienlijke verschuiving, die noodzakelijk is om tot een zo belangrijke wijziging van het aantal voor gepensioneerden beschikbare zetels te komen. En zeker niet als die beschikbaarheid negatief is beïnvloed door een weloverwogen besluit van uw bestuur.

Ik kan u verzekeren dat VGOmedia zich namens alle gepensioneerden van PNO media sterk zal maken voor handhaving van het aantal zetels dat in 2014 is vastgesteld. Naar de geest en de intentie van de Pensioenwet hoort de zetelverhouding 2:1 te zijn, omdat dat nu eenmaal het uitgangspunt was bij de eerste ‘toelating’. Dat uitgangspunt geldt wat de gepensioneerden betreft nog steeds. Door werkgevers en werknemers eerst op drie te zetten en dan te concluderen dat er helaas maar een zetel overblijft voor de gepensioneerden doet u namelijk de gepensioneerden niet alleen onrecht aan, maar handelt u ook in strijd met de Pensioenwet. Wij zullen er alles aan doen om dat aan het licht te brengen en te zorgen dat dit wordt teruggedraaid.

Een kopie van deze brief zenden wij aan de voorzitters van de Raad van Toezicht en het VO.

Met alle respect,

Namens het bestuur van VGOmedia,
H. Liefting, voorzitter

 

José Claus (49), voormalig manager Pensioenen & IT van Media Pensioen Diensten (MPD), is per 1 mei benoemd tot algemeen directeur van MPD, de uitvoerder van pensioenfonds PNO Media.
Dit hebben PNO Media en MPD vandaag bekendgemaakt. Voorheen werd deze positie ingevuld door Walter Mutsaers. Mutsaers vertrekt naar het nieuwe fusiepensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer waar hij, als voorzitter van het uitvoerend bestuur, zijn loopbaan zal vervolgen.

Claus is vorig jaar augustus gestart bij MPD. Daarvoor was ze werkzaam bij PGGM als directeur Pensioenbeheer. Zij startte haar loopbaan bij Centraal Beheer en heeft vervolgens binnen verschillende verzekeraars en pensioenuitvoerders managementfuncties bekleed. In haar loopbaan heeft het ontwikkelen van mens en organisatie ten behoeve van klanten altijd centraal gestaan.

Het bestuur van PNO-Media heeft Ruud Leyendekker tussentijds ontslagen als bestuurslid van het pensioenfonds. Het bestuur praat al sinds juni 2017 over het te verkiezen bestuursmodel en de invulling daarvan. Vanaf het begin  was er een verschil van inzicht over de manier waarop de aansturing van het fonds zou moeten veranderen. 

Volgens Leyendekker is nu onvoldoende doordacht gekozen voor ‘een praktische invulling en een organische verkleining’ van het bestuur per 1 juli 2020. Leyendekker is van mening dat het bestuur eerst had moeten inventariseren wat de snel veranderende pensioenomgeving de komende jaren van het bestuur vraagt, aan welke criteria het nieuwe bestuur zou moeten voldoen, welke competenties van bestuursleden daarvoor vereist zijn, en welk bestuursmodel met welke invulling (in zetels en personen) daarbij het best zou passen.  

Het bestuur heeft het Leyendekker kwalijk genomen dat hij in een bestuursvergadering op 5 december 2019 met De Nederlandsche Bank en in het bijzijn van de raad van toezicht van PNO Media is afgeweken van het genomen bestuursbesluit (de ‘praktische invulling en verkleining’) en zijn bovenstaande visie heeft gegeven. 

Binnen enkele dagen na 5 december zegde een overgrote meerderheid van het bestuur het vertrouwen in Leyendekker op. Zij accepteren niet dat hij het benadrukken van het belang van een zorgvuldige besluitvorming heeft laten prevaleren boven de afspraak (in de PNO-gedragsregels) om ‘als bestuur met één mond te praten’. Het bestuur is overigens zeer tevreden over zijn functioneren als voorzitter van de beleggingscommissie.

Omdat  Leyendekker het niet op zijn weg vond liggen om zelf op te stappen, heeft het bestuur een ontslagprocedure toegepast. Dit gebeurt zelden of nooit in de Nederlandse pensioenwereld.

Het bestuur van VGOmedia betreurt dit zeer en zal bij PNO aandringen op spoedige vervanging, zodat de vertegenwoordiging van gepensioneerden gewaarborgd blijft.  Lees meer →